world-weather.info/forecast/afghanistan/kabul/
https://world-weather.info/forecast/usa/peoria/

1 min read
06 Jan

امروزه دیگر کسی به چیزی ایمان ندارد؛ یعنی معلوم نیست آن چه را به ظاهر می گوید خود باور دارد یا نه؛ فرقی نمی کند روحانیت باشد یا روشنفکر، ولی فقیه باشد یا ولی عهد، چپ باشد یا راست.

ما در جامعه ی نمایش (imaginal) هستیم و سیاست واقعی به سیاست خیالی بدل شده، و اگهی سیاسی جای آگاهی سیاسی (politics) و نظریه ی کنس نشسته است.

مهدی خلجی

Comments
* The email will not be published on the website.
our services are currently unavailable

We apologize for the inconvenience, but our services are currently unavailable. .از شما پوزش می‌خواهیم، خدمات ما در حال حاضر قابل دسترس نیست